Обща информация

ДГС Твърдица

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно Горско Стопанство „Твърдица” се намира в Сливенска област и заема земите на Община Твърдица.Съседните Държавни Горски Стопанства са както следва: ка север – ДГС”Буйновци”,ДГС”Елена” и ДГС”Стара река”, на изток – ДГС „Сливен”, на юг ДГС”Нова Загора” и на запад – ДГС” Гурково”.
ДГС”Твърдица” заема южните склонове на част от Твърдишко – Еленската планина, която е част от Централна Стара планина, хълма „Меджерлик” е част е от северните склонове на Сърнена Средна гора.Пространството между полите на Стара планина и Средна гора е заето от част от Подбалканското поле.
Релефът на стопанството е Старопланински , Средногорски и равнинен.Най ниската точка се намира по поречието на р.Тунджа – 205м а най-високата е вр.Чумерна – 1536 м.
Територията на ДГС”Твърдица” попада във водосбора на средното течение на р.Тунджа.В югозападната част се намира яз.”Жребчево” , който събира и водите на Твърдишка река.Тя води началото си от билото на Стара планина , като реки Топла и Студена , които се събират на гр.Твърдица.Други реки са:Блягорница, Беленска,Боров долска, Голяма река и Малка река.Тези водни течение не пресъхват през цялата горина.През различните сезони техния дебит е непостоянен.

Райна на ДГС”Твърдица” не се отличава с широкопочвено разнообразие, въпреки големия диапазон на надморските височини от 200м до 1536м.н.в.
Санитарното състояние на насажденията в ДГС”Твърдица” е добро.Почистването на сечищата и своевременното събиране на сухата и паднала маса намалява условията за появяване на насекомни и гъбни вредители и подържат доброто санитарна състояние на насажденията.Щетите , нанасяни по горите включват и всички абиотични фактори като :снеговали, снеголоми, ветровали, ветроломи, късни пролетни и ранни есенни слани , повреди от дивеч,суша ,паша на домашни животни , пожари , механични повреди при сеч и много други повреди причинявани от човешката дейност.Своевременните мерки допринасят за положителни резултати против насекомните вредители и доброто състояние на гората.
В България са известни 763 вида растения които се използват в народната медицина, от тях 300 вида се прилагат в научната медицина.Много ценни билки са и някой тревисти растения които се срещат главно по поляните , дивечовите ниви и ливади.На първо място това е жълтия кантарион следван от балканска чубрица, бял равнец, лайка, подъбиче, диво кокиче, синя тинтява, чувен, коприва , горска ягода.В района на стопанството има различни лечебни растения които са поставени по ограничителен режим на ползване, като : лудо биле, червен божур, лазаркиня и лечебна иглика.По данни на РИОЗ Ст.Загора , освен описаните тук лечебни растения в района на стопанството са установени още около 50-60 вида , чието разпространение е твърде ограничено в горите но се срещат в земеделските земи, пустеещите площи, крайречните хласталачни формации и т.н.Някой от тях са: камшик , градко омайниче, бяло и обикновено подъбиче , подбел ,лечебен подбел , лечебен и гъстоцветен лопен, вълча ябълка, обикновен пелен , змийско мляко, сибирски девисил, пача трева, очанка , изправен очеболец , теснолистен и широколистен живовляк, папрати – мъжка, орлова,сладка, овчарска торбичка, маточина ,вратика , гингер и др.В района се срещат и някой редки и защитени растителни видове това са джел,батински синчец, горска съсенка,български ранилист, българско подрумиче и гръдска верица.
На територията на ДГС”Твърдица” със Заповед № 425 от 18.05.1987г. на КОПС е обявена природна забележителност „Еленска глава” (Тиса), з-ще на с.Боров Дол – естественно находище на тис .Природната забележителност е добре охранявана. Състоянието на естественото насаждение е добро.
В землището на гр.Твърдица в поземления фонд се намира и природната забележителност „Голямата топола” , от вида бяла топола с възраст над 100 години.Годишното ползване на дървесина р около 40000 м3 стояща маса .
На територията на ДГС Твърдица се намира горски разсадник Блягорница с обща площ 29дка,от които семенища 10дка,угари 16дка,застроена площ 1дка и незастроена площ 1дка.В разсадник Блягорница се отглеждат иглолистни и широколистни дървесни видове съответно 586 хил.бр. и 69 хил.бр.широколистни.
На територията на ДГС Твърдица в държавния дивечов участък са таксирани и преброени следните видове дивеч,птици и животни:благороден елен, сърна, дива свиня, муфлон, заек, вълци, чакал, лисица, скитащи кучета , черен пор, бялка, сврака, сива врана , посевна врана, яребици и други
cta-panel-image
news-panel-image
  • Горска класна стая в ДГС-Твърдица

    Децата научиха много нови и интересни факти за работата на горските служители и какви дейности се извършват на територията на стопанството

  • ДГС-Твърдица отбеляза Седмица на гората с почистване на горски територии

    Заедно с представители на кметство Шивачево, горските служители от стопанството извършиха мащабно почистване на борова гора в близост до населеното място.