Процедура № 6257 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 22.08.2022 21,868.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2220 и № 2221, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2220, №2221 бк, гбр, здб 143 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.