Процедура № 6469 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 20.12.2022 379,251.90 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти № 2305, № 2306, № 2307, № 2308, № 2309, № 2310.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2305, №2306, №2307, №2308, №2309, №2310 бк,здб,гбр,брз,цр,бл,кгбр,срлп,мжд,чб,бб,здгл,см 2627 куб.м. 833 куб.м. 35 куб.м. 2447 куб.м. 2453 куб.м. 435 куб.м. 8830 куб.м.