slide

Гoрска сертификация

Политика за управление на горите.
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Твърдица
РЕЗЮМЕ
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Твърдица
Система за управление на отпадъците на територията на ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
14.06.2022 / ДГС Твърдица
Доклад за резултатите от проведения мониторинг на инвазивните видове на територията на ТП "ДГС Твърдица" през 2021 година.
Файл
Добавен
31.05.2022 / ДГС Твърдица
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Твърдица
Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина от ДГТ на ТП ДГС Твърдица през 2022 година.
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДГС Твърдица
Доклад за резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП "ДГС Твърдица" през 2021 година.
Файл
Добавен
23.02.2022 / ДГС Твърдица
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Твърдица
Доклад GVKS
Файл
Добавен
18.03.2021 / ДГС Твърдица
Доклад - резюме
Файл
Добавен
01.03.2021 / ДГС Твърдица
Списък на насажденията в които ще се ползва дървесина през 2021г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Твърдица
Оценка на социално въздействие от дейността на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
15.05.2020 / ДГС Твърдица
Резюме
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Доклад безопастност 2020г.
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица