Документи

Обявление за количества дървесина от годишен план за ползване на дървесина за 2022г. ,които ТП ДГС"Твърдица" ще предложи на местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Предложение във връзка с ползването на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Обявление за количества и цени за дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица на територията на ТП ДГС Твърдица за 2018г.
Файл
Добавен
28.08.2018 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост за ползване на дървесина и недървесни горски продукти " на територията на ЮИДП ДП Сливен ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Твърдица
Изисквания относно провеждане на процедури за ползване на дървесина от годишен план за 2017г.
Файл
Добавен
23.11.2016 / ДГС Твърдица