slide

Документи | ДГС Твърдица

Указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Твърдица
Заявление за издаване на позволително за НГП-гъби и плодове на физически лица
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Твърдица
Указания за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Твърдица
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Твърдица
Обявление на основание чл.38, ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Твърдица
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност - акация на територията на ТП "ДГС Твърдица", върху които могат да се поставят пчелини.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Твърдица
Обявление за количества дървесина от годишен план за ползване на дървесина за 2022г. ,които ТП ДГС"Твърдица" ще предложи на местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Предложение във връзка с ползването на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Обявление за количества и цени за дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица на територията на ТП ДГС Твърдица за 2018г.
Файл
Добавен
28.08.2018 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост за ползване на дървесина и недървесни горски продукти " на територията на ЮИДП ДП Сливен ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Твърдица
Изисквания относно провеждане на процедури за ползване на дървесина от годишен план за 2017г.
Файл
Добавен
23.11.2016 / ДГС Твърдица