Процедура № 6969 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 27.02.2024 7,502.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет извършване на лесокултулрни дейности в териториалния обхват на ТП ДГС Твърдица

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ЛКД-1/2024г. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.